[1]
Kaliuzhnyi, V., Liubchenko, O., Tymochko, M., Olikh, Y., Kladko, V. and Belyaev, A. 2021. Investigation of Traps in AlGaN/GaN Heterostructures by Ultrasonic Vibrations. Ukrainian Journal of Physics. 66, 12 (Dec. 2021), 1058. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe66.12.1058.