[1]
Bilous, O.I., Gavryushenko, D.A., Garamus, V.I., Gotsulskyi, V.Y., Zabashta, Y.F., Malomuzh, M.P., Klepko, V.V., Kyzyma, O.A., Kulinskyi, V.L., Kulish, M.P., Petrenko, V.I., Plevachuk, Y.O., Ryazanov, V.V., Sklyarchuk, V.M., Slisenko, V.I., Solovyov, D.V., Chalyi, O.V. and Chalyi, K.O. 2020. To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin. Ukrainian Journal of Physics. 65, 8 (Jul. 2020), 653.