[1]
Siusko, Y., Svoboda, V., Stockel, J., Garkusha, I., Solyakov, D., Girka, I., Volkov, V., Bondar, D., Kondratenko, V., Boychenko, A., Krupka, A., Boloto, D., Drozdov, D., Salmin, O. and Shchibrya, A. 2021. Breakdown Phase in the GOLEM Tokamak and Its Impact on Plasma Performance. Ukrainian Journal of Physics. 66, 3 (Apr. 2021), 231. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe66.3.231.