[1]
Bardic, V.Y., Bulavin, L.A., Gabovych, O.M., Gavryushenko, D.A., Gotsul’skyi, V.Y., Gubanov, V.O., Dmytrenko, O.P., Yezhov, S.M., Jenkovszky, L.L., Zabashta, Y.F., Klepko, V.V., Kulish, M.P., Makara, V.A., Malomuzh, M.P., Poperenko, L.V., Ryazanov, V.V., Ushkats, M.V., Chalyi, K.O., Chalyi, O.V., Cherevko, K.V. and Yashchuk, V.P. 2020. In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019). Ukrainian Journal of Physics. 65, 1 (Feb. 2020), 93. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe65.1.93.