[1]
Bazaliy, Y.B., Bakai, O.S., Bar’yakhtar, V.G., Loktev, V.M. and Yu, L. 2019. To the Memory of Moisei Isaakovych Kaganov. Ukrainian Journal of Physics. 64, 12 (Dec. 2019), 1154. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe64.12.1154.