[1]
Neimash, V.B., Nikolenko, A.S., Strelchuk, V.V., Shepelyavyi, P.Y., Litvinchuk, P.M., Melnyk, V.V. and Olkhovyk, I.V. 2019. Influence of Laser Light on the Formation and Properties of Silicon Nanocrystals in a-Si/Sn Layered Structures. Ukrainian Journal of Physics. 64, 6 (Aug. 2019), 522. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe64.6.522.