[1]
Bolesta, I.M., Rovetskii, I.N., Yaremko, Z.M., Karbovnyk, I.D., Velgosh, S.R., Partyka, M.V., Gloskovskaya, N.V. and Lesivtsiv, V.M. 2019. On the Mechanism of Nanostructure Growth on the Surface of CdI2 Crystals. Ukrainian Journal of Physics. 60, 11 (Jan. 2019), 1143. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe60.11.1143.