[1]
Glinchuk, M.D., Loktev, V.M., Pashitskii, E.A., Pashkevich, Y.G., Ryabchenko, S.M., Soskin, M.S., Sugakov, V.I., Tolpygo, S.K. and Shatalov, V.M. 2019. To the 100-th Anniversary of Kirill Borisovich Tolpygo’s Birthday (May 3, 1916–May 13, 1994). Ukrainian Journal of Physics. 61, 5 (Jan. 2019), 459. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe61.05.0459.