[1]
Solomenko, O.V., Prysiazhna, O.V., Chernyak, V.Y., Lendiel, V.V., Hamazin, D.K., Martysh, E.V., Kalustova, D.O. and Prysiazhnevych, I.V. 2019. Investigation of a Microdischarge System with the Vortex Gas Flow. Ukrainian Journal of Physics. 61, 11 (Jan. 2019), 960. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe61.11.0960.