[1]
Yukhymchuk, V.O., Valakh, M.Y., Hreshchuk, O.M., Havrylyuk, Y.O., Yanchuk, I.B., Yefanov, A.V., Arif, R.N., Rozhin, A.G. and Skoryk, M.A. 2018. Properties of Graphene Flakes Obtained by Treating Graphite with Ultrasound. Ukrainian Journal of Physics. 62, 5 (Dec. 2018), 432. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe62.05.0432.