[1]
Orlovskaya, S.G., Kalinchak, V.V., Shkoropado, M.S., Karimova, F.F., Chernyak, V.Y. and Vergun, O.Y. 2018. Investigation of the Burning of Paraffin Droplets. Ukrainian Journal of Physics. 59, 4 (Oct. 2018), 396. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe59.04.0396.