[1]
Kernazhitsky, L., Shymanovska, V., Gavrilko, T., Naumov, V., Fedorenko, L., Kshnyakin, V. and Baran, J. 2018. Laser-Excited Excitonic Luminescence of Nanocrystalline TiO2 Powder. Ukrainian Journal of Physics. 59, 3 (Oct. 2018), 246. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe59.03.0246.