[1]
Vidil, A.Y., Zavislyak, I.V. and Popov, M.O. 2018. Relaxation at Nonlinear Ferromagnetic Resonance. Ukrainian Journal of Physics. 59, 2 (Oct. 2018), 141. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe59.02.0141.