[1]
Neimash, V.B., Kupianskyi, H.D., Olkhovyk, I.V., Styopkin, V.I., Lytvynchuk, P.M., Povarchuk, V.Y., Roguts’kyi, I.S., Furmanov, Y.A. and Titarenko, S.M. 2019. Formation of Silver Nanoparticles in PVA-PEG Hydrogel under Electron Irradiation. Ukrainian Journal of Physics. 64, 1 (Jan. 2019), 41. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe64.1.41.