[1]
Kutsevol, N., Naumenko, A., Chumachenko, V., Yeshchenko, O., Harahuts, Y. and Pavlenko, V. 2018. Aggregation Processes in Hybrid Nanosystem Polymer/Nanosilver/Cisplatin. Ukrainian Journal of Physics. 63, 6 (Jul. 2018), 513. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe63.6.513.