In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog

 • A. G. Zagorodny -
 • O. S. Bakai -
 • V. M. Loktev -
 • M. F. Shulga -
 • V. P. Gusynin -
 • B. I. Lev -
 • V. G. Litovchenko -
 • E. G. Petrov -
 • P. M. Tomchuk -
 • I. M. Burban -
 • S. Y. Vilchynskyi -
 • B. E. Grinyuk -
 • O. M. Gavrilik -
 • V. I. Gerasymenko -
 • I. S. Dotsenko -
 • V. I. Zasenko -
 • O. D. Kocherga -
 • Yu. O. Sitenko -
 • M. V. Strikha -
 • G. F. Filippov -
Keywords: -

Abstract

-

References

-
Published
2018-10-24
How to Cite
Zagorodny, A., Bakai, O., Loktev, V., Shulga, M., Gusynin, V., Lev, B., Litovchenko, V., Petrov, E., Tomchuk, P., Burban, I., Vilchynskyi, S., Grinyuk, B., Gavrilik, O., Gerasymenko, V., Dotsenko, I., Zasenko, V., Kocherga, O., Sitenko, Y., Strikha, M., & Filippov, G. (2018). In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog. Ukrainian Journal of Physics, 59(8), 841. https://doi.org/10.15407/ujpe59.08.0841
Section
Chronicle, bibliographic data, and personalia

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>